Deklarace kybernetického republikánství

Občanský humanismus je variantou republikánství a v 21. století je vhodné jej zefektivnit o soudobé metodiky z kybernetiky a Průmyslu 4.0.  

 

Republikánství se přiklání k pozitivní svobodě (svoboda mít a vlastnit majetek, schopnosti a prostředky pro splnění vlastních cílů) více než k negativní svobodě (svoboda od zasahování ostatních lidí), charakteristické pro liberalismus. Republikánská svoboda je založena na "ne-nadvládě", zatímco liberální svoboda je založena na "ne-zasahování". Liberalismus považuje svobodu jako jakousi přirozenou volnost, zatímco klasické republikánství vidí pravou svobodu jako produkt společnosti a jednání v rámci pravidel a zákonů, na jejichž utváření se můžeme sami podílet. Pozitivní a negativní svoboda jsou dvěma stranami jedné mince svobody jednotlivce s nepřímou úměrností. Možnosti (pozitivní svoboda) jedněch představují potenciální ohrožení jistot (negativní svobody) ostatních a naopak - jistoty představují omezení možností všech.

 

Deklarací, manifestem či chartou této vize trvale udržitelné esenciální ochrany svobod a státu jako efektivního servisního centra občanů, kde jedni nežijí na úkor druhých, kde kariérní politici nejsou potřeba a správa veřejných a občanských služeb je vykonávána neuvolněně současně s jakoukoli profesí, tzv. „společenského kybernetického SMART systému 4.0“ je, že každý občan osvobozuje svoji mysl z mentálního otroctví a prosazuje podobu svého občanství  efektivněji, svědomitěji, poctivěji a férověji skrze svojí osobní kybernetickou politiku než skrze kariérní politiky a aparáty politických stran.

Kybernetická politika umožňuje pluralitu názorů plného ideologického spektra a životních cest a dává občanovi do rukou nejsilnější zbraň – informace. Informace detailní, jejich kontext a především se systémově-veřejným i osobním prediktivním dopadem. To mu zajišťuje aktuálně nejlepší „evolučně stabilní strategii občana republiky“, která kontinuálně minimalizuje negativní projevy etatismu a korporativismu, způsobem že:

1) Sjednocuje v ambici a odhodlání, kdy práce je pravým měřítkem občanství a je důkazem upřímnosti a loajality, protože všichni sdílejí odpovědnost za utváření své země, která chrání svoji suverenitu a ochraňuje dosažené materiální a duševní hodnoty.​ V silné a bezpečné republice, dobře informované a inovativní zemské správy, sebejistě budují konkurenceschopnou a odolnou ekonomiku. Prosperují jako soudržné společnosti vázané ke své identitě a mají nejvyšší životní úroveň v opečovávaném a trvale udržitelném svobodném a životním prostředí.

2) Právní řád státu je pro občana "uživatelsky příjemný" a lehce použitelný a předkládané navrhované politicko-ekonomické koncepce, politiky a záměry prokazují neohroženost a udržovatelnost vůči možným nebezpečím při možných způsobech užití a pravděpodobnostech výskytů ohrožení.

3) Umožňuje nevyužívat zajišťování občanských a veřejných služeb skrze kariérní politiky (nejen těch připomínající „prodejce-šmejdy“ vnucující občanům nemorálními metodami předražené nekvalitní služby) a aparáty politických stran (nejen těch připomínající volební „slevové portály“  hromadného"volebního nakupování" mixu služeb a benefitů v různé kvalitě a s minimalizovanými záručními podmínkami), zpravidla degradujících do podoby "ideologického franchisingu" pro vybrané teritorium a cílovou skupinu.

4) Místo kariérních politiků, zpravidla chovajících se po čase papalášským stylem, jsou úslužní operátoři veřejných a občanských služeb, s novým přehledným a svižným právním systémem s operátory právních úkonů místo neobhájitelně drahých a pomalých právníků různých profesí a že vláda je "choreografem společnosti" , pomáhající lidem najít a rozvinout jejich talent pro role v aktuálním společenském systému.

5) Jednotlivec je nejmenší menšinou hájící svá lidská práva, nejmenší politickou stranou hájící svá občanská práva, nejmenší odborovou organizací hájící svá pracovně-sociální práva, nejmenší neziskovou organizací věnující se své solidárnosti a charitě, nejmenší náboženskou organizací zajišťující si svůj duchovní růst, nejmenším ekologickým hnutím chránící přírodu před svým znečišťováním, nejmenším osvobozeneckým hnutím chránícím před svým zotročováním, kulturní autoritou pečující o své zušlechťování, rozvoj a kulturní dědictví, jednočlennou armádou chránící tuto svoji správu a vládu zaštiťovanou sebou v "sourozenecké" součinnosti s ostatními při zvolené míře redistribuce blahobytu ve společnosti.

6) Tento stabilní systém pohlíží na každou generaci jako na jiný národ se závazkem štafetového předávání svobody volby svého společenského ideologického zřízení a vzájemného ekonomického ne-vykořisťování. Pohlíží na občany každé generace jako trenér na aktuální soupisku hráčů fotbalového týmu a podle jejich aktuálních kreativně-individuálních a disciplinovaně-týmových schopností volí nejlepší možnou formaci a strategii, jak pro krátkodobé zápasy, tak pro dlouhodobé sezónní umístění. Ideologické strategie a formace struktury společnosti se mohou měnit, co je ale dlouhodobým základem úspěchu je výchova mládeže, nalezení a rozvinutí individuálních talentů, vytvoření prostoru pro jejich projevení, dle pravidel disciplinované dodržování herního stylu a tréningem udržované schopnosti na osobním maximu.

7) Pomáhá dodržovat občanskou hygienu a návyky pro tělesné a duševní zdraví a pohodu člověka a společnosti. Pomáhá dodržovat spotřební dietu a nároky pro udržení silné a vytrénované svobodné společnosti ve fit stavu.

8) Umožňuje používat "Computer Aided Design/Manufacturing" politiky a správy občanských a veřejných služeb jakékoli ideologie či přístupu, jak se soukromým „(Computer Numeric) Citizens Life Control“, tak i veřejným „(Computer Numeric) Government Control“ provázaných s prediktivním a přehledným "Citizen Life Management".

9) Kalkuluje a kvantifikuje velikost svobodného spotřebního koše člověka nad rámec nutných nákladů na své základní životní potřeby.

10) Zajišťuje trvale udržitelný svobodný rozvoj s ratifikačními referendy občanů pro navrhované politicko-ekonomické koncepce, politiky a záměry.

Politika svobodného prostředí

Politika svobodného prostředí realizuje efektivní ochranu svobodného prostředí v republice. Hlavním cílem je zajistit kvalitní svobodné prostředí pro občany žijící v republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání zdrojů a minimalizovat negativní dopady korporativistické a etatistické činnosti na svobodné prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života i celosvětově. Republika pomocí aktivního rozvíjení jak bilaterální, tak i multilaterální spolupráce v oblasti svobodného prostředí napomůže k řešení národních, regionálních a globálních problémů.

Prevence a omezování nesvobod

Integrovaná prevence a omezování nesvobod je pokročilým způsobem regulace korporativistických a etatistických činností ve vztahu ke svobodnému prostředí. Hlavní důraz je kladen na preventivní přístup, kdy se zabraňuje nesvobodám již před jejich vznikem. Praktickou aplikací principu prevence a omezování nesvobod je povolování etatistických nařízení. Pro získání integrovaného povolení musí každý úřad vydávající nařízení občanům předložit příslušnou žádost, kteří posoudí jeho vliv na svobodné prostředí občanů. Občané spravují informační systém integrované prevence, kde je k nalezení přehled aktuálních nařízení.

Svobodné vzdělávání a poradenství

Svobodné vzdělávání, výchova a osvěta (SVVO) a svobodné poradenství jsou významnými preventivními nástroji republikové politiky svobodného prostředí. Úkolem SVVO je vést občany k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s principy udržitelného svobodného rozvoje a k vědomí odpovědnosti za udržení kvality svobodného prostředí. Hlavním úkolem výchovy je systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o svobodné prostředí. Úkoly osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřené na dospělou populaci a obecně na veřejnost.

Trvale svobodný rozvoj

Koncepce (trvale) udržitelného svobodného rozvoje představuje alternativní model vývoje společnosti oproti stále se rozšiřujícímu korporativismu a etatismu s jejich byrokratizací. Odráží přirozené svobodné limity hospodářského růstu; politiky na této koncepci založené prosazují uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami lidské svobody, se zachováním hodnot a rozmanitosti pro nynější i příští generace. Definice zní: „Udržitelný svobodný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných.“

Posuzování vlivů na svobodné prostředí

Posuzování vlivů na svobodné prostředí musí být v republice upraveno „zákonem o posuzování vlivů na svobodné prostředí“. Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na svobodné prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na svobodné prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů a koncepcí na svobodné prostředí ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na svobodné prostředí.

© 2019 Republikáni 4.0

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now