Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Citáty pro dosažení výhry od legendárního trenéra Vince Lombardiho

26.4.2012

Vincent Thomas Lombardi (1913 až 1970) byl nejen jedním z největších trenérů amerického fotbalu všech dob, ale i jedním z nejuznávanějších trenérů v celé sportovní historii. Jeho schopnost učit, motivovat a inspirovat také později překročila hranice sportu a jeho citáty, které týmu Green Bay Packers pomohly v 60. letech stát se nejvíce dominujícím týmem NFL, jsou univerzálně použitelné i v jiných oblastech lidské činnosti. Protože v roce 2012 bude nejen MS v hokeji a ME ve fotbalu, ale i olympiáda, kde čeští sportovci budou reprezentovat ČR, je vhodné si připomenout jeho 24 často citovaných výroků.

 

1) The harder you work, the harder it is to surrender.- Čím více pracujete, tím těžší je se vzdát.

 

2) Winning is not everything – but making the effort to win is.– Vítězství není všechno - ale úsilí o něj je.

 

3) Perfection is not attainable. But if we chase perfection, we can catch excellence.– Dokonalý stav není dosažitelný. Ale pokud se o něj snažíme, můžeme dosáhnout stavu vynikajícího.

 

4) Confidence is contagious and so is lack of confidence, and a customer will recognize both.- Důvěra je nakažlivá, stejně tak i její nedostatek a zákazník rozpozná oba případy.

 

5) If you’ll not settle for anything less than your best, you will be amazed at what you can accomplish in your lives.- Pokud se nespokojíte s ničím menším, než s tím nejlepším pro vás, budete se divit, čeho můžete ve svém životě dosáhnout.

 

6) Once you learn to quit, it becomes a habit.- Jednou se naučíte utéct od problému a stane se to vaším zvykem.

 

7) It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get up.– Nezáleží na tom, že jste sražen k zemi,záleží na tom, že vstanete.

 

8) The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual. –Úspěchy organizace jsou výsledkem společného úsilí každého jednotlivce.

 

9) People who work together will win, whether it be against complex football defenses, or the problems of modern society. –Lidé, kteří pracují společně zvítězí, ať už proti složitým fotbalovým obranám či problémům moderní společnosti.

 

10) Football is a great deal like life in that it teaches that work, sacrifice, perseverance, competitive drive, selflessness and respect for authority is the price that each and every one of us must pay to achieve any goal that is worthwhile.– Fotbal je velmi podobný životu v tom, že učí, že práce, obětování, vytrvalost, konkurence, nezištnost a respekt k autoritě je cenou, kterou každý z nás musí zaplatit k dosažení jakéhokoli cíle, který za to stojí.

 

11) I would say that the quality of each man’s life is the full measure of that man’s commitment of excellence and victory – whether it be football, whether it be business, whether it be politics or government or what have you.- Řekl bych, že kvalita každého lidského života je plně měřitelná pomocí osobního závazku k dosažení dokonalosti a vítězství - ať už je to fotbal, podnikání, politika či vládnutí nebo to co děláte vy.

 

12) The spirit, the will to win and the will to excel - these are the things what will endure and these are the qualities that are so much more important than any of the events themselves.- Duch, vůle vyhrát a vůle vyniknout - to jsou věci, které vydrží a to jsou kvality, které jsou mnohem důležitější než kterékoli jiné faktory.

 

13) Winning is a habit. Watch your thoughts, they become your beliefs. Watch your beliefs, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character.- Vítězit je zvyk. Hlídejte si své myšlenky, stanou se vaší vírou. Hlídejte si čemu věříte, stane se to vaší řečí a slovem. Hlídejte si svá slova, stanou se vašimi činy. Hlídejte své činy, stanou se vašimi zvyky. Hlídejte si své zvyky, stanou se vaším charakterem.

 

14) Some of us will do our jobs well and some will not, but we will all be judged on one thing: the result.- Někteří z násbudou dělat svoji práci dobře a někteří ne, ale všichni budeme posuzováni za jedinou věc: výsledek.

 

15) It is essential to understand that battles are primarily won in the hearts of men. Men respond to leadership in a most remarkable way and once you have won his heart, he will follow you anywhere. - Je důležitépochopit, že bitvy jsou primárně vyhrány v lidských srdcích. Lidé reagují na způsob vedení tím nejvýznamnějším způsobem a poté, co jste získali jejich srdce, vás budou následovat kamkoliv.

 

16) The object is to win fairly, by the rules – but to win.- Cílem je vyhrát poctivě, podle pravidel - ale vyhrát.

 

17) Leadership is based on a spiritual quality - the power to inspire, the power to inspire others to follow.- Vedení je založeno na duševní kvalitě - moci inspirovat, moci inspirovat ostatní k následování.

 

18) A leader must identify himself with the group, must back up the group, even at the risk of displeasing superiors. He must believe that the group wants from him a sense of approval. If this feeling prevails, production, discipline, morale will be high, and in return, you can demand the cooperation to promote the goals of the community.– Lídr se musí ztotožnit se skupinou, musí ji zajistit a to i za cenu rizika znelíbení se nadřízeným. Musí věřit, že skupina od něj žádá schvalování svých aktivit. Pokud tento pocit převažuje, tak produktivita, disciplína a morálka bude vysoká a na oplátku můžete požadovat spolupráci na podporu cílů společnosti.

 

19) Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile.– Lídři se nerodí,jsou vytvořeni. Vytvořeni tvrdým úsilím, což je cena, kterou musí každý z nás zaplatit k dosažení jakéhokoli cíle, který za to stojí.

 

20) Once you agree upon the price you and your family must pay for success, it enables you to ignore the minor hurts, the opponent’s pressure, and the temporary failures.- Jakmile přistoupíte nacenu, kterou vy a vaše rodina musí zaplatit za úspěch, je vám umožněno ignorovat menší bolesti, soupeřův tlak a dočasná selhání.

 

21) You never win a game unless you beat the guy in front of you. The score on the board doesn’t mean a thing. That’s for the fans. You’ve got to win the war with the man in front of you. You’ve got to get your man.- Nikdy nezvítězíte,pokud neporazíte soupeře, který stojí proti vám. Skóre na tabuli nic neznamená. To je pro fanoušky. Musíte vyhrát souboj proti člověku, který je proti vám. Musíte porazit toho člověka.

 

22) I firmly believe that any man’s finest hours – his greatest fulfillment of all that he holds dear – is that moment when he has worked his heart out in good cause and lies exhausted on the field of battle – victorious.- Já pevně věřím,že nejlepším okamžikem každého člověka - jeho největším naplněním vším, co je mu drahé - je ten okamžik, kdy nechal konat své srdce dobrou věc a leží vyčerpán na bitevním poli – vítězně.

 

23) There’s only one way to succeed in anything, and that is to give it everything. I do, and I demand that my players do.- Existuje jen jeden způsob, jak v něčem uspět a to je dát do toho všechno. Já to tak dělám a žádám to i po svých hráčích.

 

24) The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather in a lack of will.- Rozdíl mezi úspěšnou osobou a ostatními není v nedostatku síly, nedostatku znalostí, ale spíše v nedostatku vůle.

 

Článek byl publikován na blogu IDNES.

 

Please reload